Przedmiot działalności

Zadania Domu określa

Statut Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie promuje pomoc poprzez realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb na rzecz 104 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Misją Domu Pomocy Społecznej
w Czubinie jest zapewnienie profesjonalnej opieki Mieszkańcom domu oraz osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaspokojenia indywidualnych potrzeb Mieszkańców Domu.

Działania na rzecz Mieszkańców promują instrumenty aktywnej integracji.

Działania:

 1. Organizowanie różnorodnych form wsparcia w kierunku rehabilitacji psychofizycznej.
 2. Realizacja potrzeb – wolności i decydowania o sobie, z wyjątkiem ograniczeń wynikających
  z przepisów prawa i orzeczeń sądowych,
 3. Realizacja potrzeb materialnych.
 4. Realizacja  potrzeb religijnych.
 5. Realizacja potrzeb społeczno – kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych.
 6. Organizacja wykonywania świadczeń w świetle przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. 2020 r. poz. 1057),
 7. Wspieranie włączenia społecznego.

Celem Domu jest zapewnienie Mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych  na poziomie obowiązującego standardu określonego
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Cele szczegółowe:

 1. Wzmocnienie poczucia tożsamości Mieszkańców poprzez
 2. Pobudzanie  aktywności społecznej.
 3. Zapobieganie szeroko rozumianej  izolacji.
 4. Aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym. 
 5. Zaangażowanie w kompleksowy zindywidualizowany proces wsparcia z uwzględnieniem  predyspozycji Mieszkańców.
 6. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa Mieszkańców Domu.
 7. Kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie przy zachowaniu i uszanowaniu osobistej autonomii Mieszkańców Domu.
 8. Osiągnięcie szeroko rozumianej satysfakcji z wysokiego standardu życia w Domu.

Opublikował(a): bipadmin

Ostatnia zmiana: