Dostępność cyfrowa

Postępowanie z żądaniami zapewnienia dostępności cyfrowej i skargami

Wnioski o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Do Domu Pomocy Społecznej w Czubinie można składać wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej?

Osoba zainteresowana w zakresie dostępności Domu Pomocy Społecznej w Czubinie może:

 1. poinformować o braku dostępności,
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Poinformowanie o braku dostępności

Każda osoba zainteresowana ma prawo wystąpienia do Domu Pomocy Społecznej w Czubinie z żądaniem  zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także poinformowania
o braku dostępności. Taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego (tj. wskazaniu realnej potrzeby kontaktu z Domem Pomocy Społecznej w Czubinie) ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej
lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie  architektonicznym
  lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji:

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, Dom Pomocy Społecznej w Czubinie  niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku, Dom Pomocy Społecznej w Czubinie zaproponuje rozwiązanie alternatywne wraz z uzasadnieniem.

Złożenie wniosku:

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można:

 • wysłać na adres: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, Czubin 13, 05-840 Brwinów;
 • złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Czubinie  w godzinach od 8.00 do 16.00,
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Koordynatora ds. dostępności koordynator@dpsczubin.com.pl

Tryb odwoławczy:

W przypadku,  gdy Dom Pomocy Społecznej w Czubinie nie zapewni wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON

Skarga na brak zapewnienia dostępności:

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.zm.).

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej?

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Czubinie lub jej elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności,
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to Dom Pomocy Społecznej w Czubinie  niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku, Dom Pomocy Społecznej w Czubinie zaproponuje rozwiązanie alternatywne wraz z uzasadnieniem.

Złożenie wniosku:

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej można:

 • wysłać na adres: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, Czubin 13, 05-840 Brwinów;
 • złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Czubinie  w godzinach od 8.00 do 16.00,
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Koordynatora ds. dostępności koordynator@dpsczubin.com.pl

Tryb odwoławczy:
Gdy Dom Pomocy Społecznej w Czubinie nie zapewni wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu,

wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności.

Skarga na brak zapewnienia dostępności:

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn.zm.).

Opublikował(a): bipadmin

Ostatnia zmiana: